Nieuws

Datum laatste wijziging 29/11/2017

Reconstructie Julianastraat

 

Delta zal starten met verleggen van kabels en leidingen na de Stuikersfeesten. Na het bouwverlof zal de aannemer bekend zijn en zal gestart worden met de werken. Men zal starten ter hoogte van 't Heike en gaan zo richting Koewacht.

 

Informatieavond Julianastraat Heikant

 

De Julianastraat te Heikant wordt in 2018 onder handen genomen. De straat wordt heringericht. Dit gebeurt in het gedeelte vanaf de Schoolstraat tot aan de bebouwde kom grens bij Driehoefijzers. De herinrichting van de straat vindt niet alleen bovengronds plaats. Ook aan het rioolstelsel wordt gewerkt.

Informatieavond

 

Op maandag 18 december 2017 vindt een informatieavond plaats over de geplande herinrichting en werkzaamheden. Deze bijeenkomst vindt plaats in gemeenschapscentrum ’t Heike te Heikant. Belangstellenden kunnen deze avond vanaf 18.30 tot 20.30 uur op een tijdstip van eigen voorkeur binnenlopen om zich te laten informeren. Er wordt informatie verstrekt over de uit te voeren werkzaamheden. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.

 

Werk aan de riolering

Het huidige riool is een gemengd riool, waarop zowel huishoudelijk afvalwater als regenwater wordt geloosd. Bij grote hoeveelheden regen zorgt dit voor overbelasting van het riool. Daardoor wordt met regelmaat water geloosd op de sloten in en om Heikant. Daarnaast is het afvoeren van schoon regenwater tezamen met het afvalwater naar de waterzuiveringsinstallatie ongewenst. Ter plaatse wordt een gescheiden rioolstelsel gerealiseerd. Het afvalwater en het regenwater worden in de toekomst apart afgevoerd. Naast het bestaande riool wordt een tweede riool aangelegd, waardoor het regenwater wordt afgevoerd.

 

Herinrichting

Om de wateroverlast op de aanliggende percelen te verminderen, wordt het nieuwe wegdek lager aangelegd dan nu het geval is. Daarnaast is het de bedoeling om over de gehele lengte van de straat een trottoir aan te leggen. Voor een bepaald gedeelte daarvan wordt nog overleg gevoerd met de eigenaren van de aanliggende percelen.

 

Leidingen en kabels

De rioolwerkzaamheden en de herinrichting staan gepland in 2018. Voorafgaand aan (en ook nog tijdens) de werken worden door Delta werkzaamheden uitgevoerd aan de kabels en leidingen; aan de gas- en waterleidingen en de elektriciteits- en telecom-kabels. Getracht wordt om deze werken zoveel als mogelijk tegelijk met de riool- en herinrichtingswerken uit te voeren. Mogelijk dat enkele van de werken al voorafgaand worden uitgevoerd.

 

Klus & kuisdag

 

Dit jaar ging de klus & kuisdag door op 29 September 2017

 

Klus & kuisdag was in samenwerking met Basisschool Heidepoort (groep 5 en 6) en Dorpsraad heikant. Zie link voor foto's

 

 

Hondensporthal in loods de Blaey Machinebouw

 

Afgelopen week is dorpsraad Heikant door de gemeente Hulst gevraagd om een nieuw initiatief op Heikant te beoordelen.

 

Graag leggen wij u dit nieuw initiatief voor en horen graag uw mening? Het betreft een nieuw initiatief in de loods op de oude Ferdinandusdijk, de loods staat nu leeg en voorheen was daar de Blaey machinebouw gevestigd. Een inwoner van Heikant wil een gedeelte van de loods transformeren tot een sporthal voor honden. Een sporthal waar behendigheids trainingen en wedstrijden in gehouden kunnen worden. Er wordt verwacht dat er 10 a 15 wedstrijden per jaar gehouden zullen worden en wekelijkse trainingen... Er wordt zowieso geen horeca vergunning afgegeven en parkeren e.d. geschiedt op het verharde terrein naast de loods.

 

Wanneer er geen expliciete bezwaren zijn vanuit Heikant zal het bestemmingsplan gewijzigd worden en een vergunning afgegeven worden.

(voorlopige planning September 2017!)

 

Reacties kunnen doorgegeven worden aan onze secretaris Patrick de Bakker (patdebakker@zeelandnet.nl)

 

 

Reconstructie Julianastraat

 

Er zijn al enige tijd plannen voor de reconstructie van de Julianastraat. Deze staan op de rol voor 2017 en zal een budget van 2.200.000€ met zich meebrengen. De inwoners zijn bij de jaarvergadering voor het eerst betrokken bij de procedureop vraag van de Gemeente.

 

Tevens is de aansluiting van de Heidestraat met "de ruit" besproken, we hebben er bij de gemeente op aangedrongen zich binnen het regionaal overleg rondom het project de ruit er zich ervoor in te spannen om deze veel gebruikte verbindingsweg naar Axel en Terneuzen toegankelijk houden. Een geschetste alternatieve route via St Jansteen of Koewacht om sluipverkeer binnen de polders te beperken is volgens ons geen alternatief.

 

 

Reconstructie Dorpsplein

 

Het huidige centrum van Heikant kan wel wat meer sfeer gebruiken. Misschien kan e.e.a. gerealiseerd worden met de herinrichting van het dorpsplein, in combinatie met de herinrichting van de Julianastraat. Tevens wordt nogmaals onderzocht of het mogelijk is om de kermis te verhuizen naar de directe omgeving van de kerk.

 

 

Peuterspeelzaal

 

Sinds 5 september 2016 is er op basisschool Heidepoort (terug) een peuterspeelzaal.

 

De leeftijd is variërend van nog maar net twee tot al bijna vier jaar. Deze peuters komen verspreid over de hele week, de ene ochtend is het wat drukker dan de andere. De bijdrage van de ouders blijft beperkt tot twee ochtenden (voor peuters uit Heikant)!

 

Medewerkers van stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen er voor gezorgd dat het lokaal voorzien is van alle benodigdheden om de peuters lekker samen te laten spelen en zich te ontwikkelen.

 

De Juffen zijn Talitha en Astrid. Juf Talitha is met de groep gestart. Ze werkt al vele jaren bij de stichting Kinderop-vang Zeeuws-Vlaanderen en heeft daar ruime ervaring opgedaan met het werken met jonge kinderen. Juf Talitha en Juf Astrid zullen daar waar mogelijk de verbinding maken tussen de peuterspeelzaal en de leerlingen van groep 1/2/3. Dat kan tot uitdrukking komen in overeenkomstige thema’s, in gezamenlijke activiteiten, e.d.

 

 

Gastouder voor buitenschoolse opvang

 

Via Stichting Kinderopvang is er ook een gastouder gevonden, die (binnen de grenzen van het mogelijke) bereid is om kinderen naar onze school te brengen en op te halen. Voor geïnteresseerde ouders zijn de contactgegevens van deze gastouder op te vragen bij juf Trees. Vermoedelijk zal hiervan vanaf midden december 2016 actief gebruik kunnen gemaakt worden.