Dorpsraad

Dorpsraad Heikant bestaat uit de volgende personen

Jan Witte Ben Simons Patrick de Bakker

Voorzitter Penningmeester Secretaris

 

Marja de Bakker Tom Maes

Secretaris Actualiteit/website

 

Rol van de Dorpsraad Heikant

 

Dorpsraad Heikant beoogt in algemene zin de leefbaarheid van het dorp Heikant

verder te verbeteren. Belangrijke aandachtspunten zijn volgens de Dorpsraad:

 

• In stand houden, eventueel uitbreiden van basisvoorzieningen

• Veilige woonomgeving (verkeersproblematiek)

• Verder aankleden, gezelliger maken van dorp (zoals groenvoorziening)

• Sociale kontakten binnen de gemeenschap

 

Rol Dorpsraad in Heikantse gemeenschap

 

• Spreekbuis, informeren gemeenschap.

• Namens Heikant toezien op politieke besluitvorming en fungeren als

klankbord naar de gemeente.

• Aanspreekpunt voor bevolking voor het identificeren van structurele knelpunten

en zonodig in samenwerking met de bevolking en overheidsinstanties

coördineren, opstarten van mogelijke acties. Incidentele, persoonlijke

knelpunten zoals een defecte lantaarnpaal etc. dienen rechtstreeks bij de

bevoegde instanties gemeld te worden.

 

Verkeer en wonen

 

Dorpsraad Heikant heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd in het

verbeteren van de woonomgeving te Heikant:

 

1. Prioriteit aan verkeersveiligheid

2. Sfeervolle woonomgeving met mogelijkheden tot ontspanning

3. Integrale pragmatische benadering bij de aanpak van knelpunten: d.w.z.

zaken bekijken vanuit het totaal, niet alleen vanuit één aspect zoals verkeers-

veiligheid

4. Enerzijds afweging van snelle korte termijn oplossingen versus

structurele verbeteringen.

 

Vanuit bovenstaande opvatting zijn de verschillende straten, wijken in Heikant geïnventariseerd. Deze inventarisatie heeft geleid tot een nieuw plan:

Dorpsplan 2014. Dit plan is ook reeds besproken met de wijkwethouder voor onze kern

de heer A. Totté.

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kan u ons hier contacteren.

 

Website in beheer van Tom Maes