Jaarvergadering

Notulen  Jaarvergadering dorpsraad Heikant
5 november 2019

Locatie Brasserie Du Commerce

 

Klokslag 20.00 uur opende voorzitter Jan Witte de jaarvergadering

Nadat een 80-tal inwoners van Heikant werden begroet werden vervolgens het college en de dorpsraad nog een keer voorgesteld. Namens de gemeente Hulst waren de Burgemeester (Frans-Jan Mulder), wijkwethouder Adrie Totté, Gino Depauw (wethouder), René Ruissen (wethouder)en Samira van Dorsselaer (coördinator wijk- en dorpsraden) aanwezig.

 

Vanuit de Dorpsraad waren aanwezig:

Patrick de Bakker (secretaris)

Ben Simons (penningmeester)

Tom Maes

Marja de Bakker

En nieuwkomer Luc Beeckman

 

Jan gaf aan dat hij trots was op zijn team, er zijn veel zaken gerealiseerd om de leefbaarheid op Heikant te verbeteren… een applaus was dan ook op zijn plaats.

 

Afwezig met kennisgeving waren de wethouders Diana van Damme en Jean-Paul Hageman.

De dorpsraad had voor deze avond ook de wijkagent (Ingrid van Dessel) uitgenodigd, maar die was helaas verhinderd en gaf te kennen dat er mogelijk een nieuwe wijkagent aangesteld zou worden voor Heikant. De burgemeester kon dat bevestigen.

 

De agendapunten van de jaarvergadering waren:

  1. Terugblik realisaties 2019
  2. DorpsEvent 2020
  3. Ruimte voor initiatief
  4. Reconstructie Julianastraat
  5. Vraag en Antwoord

 

Er werd gestart met een terugblik op 2019

 

- Tijdens de vorige jaarvergadering hadden we een presentatie over buurtbemiddeling: bij navraag in de zaal bleek dat er geen reacties/vragen over deze presentatie was…en er was afgelopen jaar ook geen gebruik van gemaakt op Heikant.

 

- Vervolgens kwam het DorpsEvent aan bod: de vernieuwde fietscrossbaan werd vernoemd,

evenals  het schoolfeest. De duivenvereniging en muziekvereniging werden bedankt voor de samenwerking, alsook alle kunstenaars voor het kunstenaarsproject. Ook de afterparty bij Donja met DJ Tom werd vermeld.

‘n Bewoner gaf aan dat de overgang van het pleintje naar de afterparty niet aansluitend

was en dit wel heel jammer vond.

 

- De Stuikersfeesten kwamen uiteraard ook aan bod: in 2019 was het feest beperkt, mede door de weg werkzaamheden (Julianastraat). Het Stuikerscomité zal in 2020 naar eigen zeggen wederom grootser uitpakken.

 

- Het feestcomité heeft afgelopen jaar de dropping georganiseerd en later dit jaar nog de Sinterklaasviering. In 2019 zal er geen dropping georganiseerd worden vanwege te weinig deelname.

 

- Ook de muziekvereniging werd vernoemd met het concert rond het 85 jaar bestaan. Dit was een groot succes met veel animo.

 

- De realisatie van het oorlogsmonument door de Kerk i.s.m Basisschool Heidepoort kreeg een vermelding. In korte tijd werd dit gerealiseerd en is tijdens ’75 jaar vrijheid’ op 16 september jl onthuld.

 

 Wat betreft de kermis was de editie dit jaar met een  beperkt aantal attracties, voor het einde van het jaar zal er nog een overleg met de gemeente ingepland worden en zal er bekeken worden wat de mogelijkheden zijn. Anders zullen we moeten gaan nadenken over een andere invulling. De binnen activiteiten zijn succesvol.

 

- Het project recreatief gebruik waterwingebied kwam even aan bod. Samen met andere belanghebbende dorpsraden zijn er diverse overleggen geweest en wordt er in de toekomst meer structuur gegeven aan het gebruik van de ‘Waterwinbossen’ (nieuw naam). Er zullen ook meer informatieborden komen.

 

- De nieuwe locatie van de AED kreeg een vermelding: deze hangt nu buiten bij het Heike

 

- Ook vorig jaar is de renovatie van ‘t Heike aan bod gekomen, ook dit jaar werd dit voorgelegd aan het college, zonder veel reactie. We hebben gehoord dat het interieur van ’t Heike een restyling krijgt maar Jan vraagt nadrukkelijk aan het college om de buitenkant niet te vergeten! Straks hebben we een mooie nieuwe Julianastraat….daar hoort ook een fris dorpshuis bij!

 

- De website www.heikant.net werd eervol vermeld, de dorpsraad wil graag ideeën horen vanuit de bevolking. Hetzij voor een nieuw DorpsEvent in 2020 of voor het volgende punt wat aan de orde kwam tijdens de Jaarvergadering

 

- Ruimte voor Initiatief: De gemeente Hulst heeft het initiatief gestart om geld te reserveren per kern/wijk om leuke ideeën die bijdragen aan de leefomgeving van Heikant: Jan vraagt of Samira de spelregels wil toelichten. Ideeën zijn bijvoorbeeld het realiseren van een bewegingstuin voor ouderen, of een jeugdsoos, kookclub, of wat de dorpsraad wel graag zou zien een Jeu de Boule baan in het centrum van Heikant, … er is een bedrag van € 7.750,-- beschikbaar gesteld voor Heikant.

 

- Reconstructie Julianastraat: De eerste fase is inmiddels gerealiseerd. DNWG heeft dit vorig jaar toegelicht. H4A is nu net gestart met de tweede fase. Deze fase betreft de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe bestrating (voetpad/fietsstrook/ verhoogde plateaus en dorpsplein) Ze zijn begonnen vanaf Oude Ferdinandusdijk, …..de betrokken inwoners van het eerste gedeelte zijn per brief geïnformeerd…

 

Vraag en antwoord:

 

> Een bewoner uit de Ellestraat geeft aan dat het vrachtverkeer, de hoge snelheden en het sluipverkeer een groot probleem wordt/is in de Ellestraat.

 

Wethouder Depauw geeft aan dat er geen overeenkomsten zijn tussen gemeente en transportfirma’s.

Burgemeester neemt het woord en geeft aan dat er vergunning is voor gevaarlijke stoffen. De grote diepladers kunnen bekeken worden. Sluipverkeer is moeilijk om tegen te gaan.

 

> Andere bewoner geeft aan dat bepaalde wegen worden uitgereden, hoe kan dit verholpen worden.

Wethouder Depauw geeft aan dat dit mede door de wegwerkzaamheden (reconstructie Julianastraat) komt.

Hij zal dit opnemen met de projectleider van Openbare werken.

 

> Andere bewoner (Jen Francken) geeft aan dat hij niet geïnformeerd is gezien hij 75 meter vanaf de straat woont. Blijkbaar is zijn woning niet geweten.

Wethouder Depauw geeft aan dat DNWG hem (waarschijnlijk) niet vergeten is maar zou daarnaar informeren.

 

> Andere bewoner vraagt om het bouwverkeer stil te leggen tijdens de aanvang en einde van de schooltijden.

Jan geeft aan om dit verder op te nemen en voor te leggen aan de projectleider van de reconstructie Julianastraat.

 

> Andere bewoner geeft aan dat het aardappelbedrijf Ingels voor zwaar verkeer zorgt. Is het bedrijf niet te groot geworden?

Wethouder Totté  geeft aan dat de overlast vorig jaar ook is besproken, er kan niet ingegrepen worden.

Familie Ingels is aanwezig en verdedigt zich ten opzichte van de bewoner. Familie Ingels kreeg een applaus van diverse aanwezigen.

Dezelfde bewoner vraagt of er een fijnstofmeting uitgevoerd kan worden. Mede door gezondheidsklachten die her en der in de Vylainlaan geconstateerd worden. Dorpsraad zal dit aankaarten bij de gemeente en vragen of de RUD die meting uit wil voeren.

 

> Bewoner/feestcomité vraagt wie het onderhoud op zich zal nemen van het crossveldje.

Jan geeft aan dat er nog een liguster haag aangelegd zal worden i.s.m. basisschool en dat de gemeente (afdeling openbare werken) het onderhoud van de fietscrossveldje op zich neemt.

 

> Bewoner van de Weverij vraagt hoe de wijk zal doorgetrokken worden, en of dat concreet is?

Wethouder Totté geeft aan dat de ontwikkelaar gaat ontwikkelen, wethouder Totté gaat dit navragen en terugkoppelen aan de  dorpsraad. Gemeente is niet echt op de hoogte van de plannen.

 

> Bewoner van de Julianastraat bedankt de gemeente voor de tussenkomst rond de hondenkennel. Hij vraagt nadrukkelijk om te blijven optreden…!

Burgemeester geeft aan hier serieus mee bezig te zijn.

 

> Andere bewoner (ondernemer Julianastraat) vraagt om de wegomleiding reconstructie Julianastraat duidelijker aan te geven

Gemeente zal dit verder opnemen, ook de dorpsraad zal alle vragen met betrekking tot reconstructie Julianastraat doorgeven aan de projectleider Wim Wullaert van de gemeente.

 

> Bewoner vraagt waarom de bomen langs het kerkmuurtje niet herplaatst zijn, dit was wel afgesproken.

Jan zou moeten navragen waarom dit niet is gebeurd..

 

> Bewoner vraagt hoe de glas/kleding containers beter kunnen worden opgevangen, er staat nu veel naast de vuilnisbakken

Wethouder Depauw geeft aan dat dit een probleem is en blijft. Problemen kunnen gemeld worden bij het bekende gemeente loket.

 

Jan sluit af en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. Daarna geeft hij  het woord aan de burgemeester. De burgemeester dankt de Dorpsraad voor de organisatie en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. De gemeente trakteert traditioneel iedereen op een drankje…

 

Er werd nog enige tijd nagepraat onder het genot van een drankje.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Website in beheer van Tom Maes