DORPSRAAD

Dorpsraad Heikant bestaat uit de volgende personen

Jan Witte

Voorzitter

Marja de Bakker

Lid Dorpsraad

Ben Simons

Penningmeester

Tom Maes

Lid Dorpsraad

Patrick de Bakker

Secretaris

Luc Beeckman

Lid Dorpsraad


Rol van de Dorpsraad Heikant


Dorpsraad Heikant beoogt in algemene zin de leefbaarheid van het dorp Heikant

verder te verbeteren. Belangrijke aandachtspunten zijn volgens de Dorpsraad:


• In stand houden, eventueel uitbreiden van basisvoorzieningen

• Veilige woonomgeving (verkeersproblematiek)

• Verder aankleden, gezelliger maken van dorp (zoals groenvoorziening)

• Sociale kontakten binnen de gemeenschap


Rol Dorpsraad in Heikantse gemeenschap


• Spreekbuis, informeren gemeenschap.

• Namens Heikant toezien op politieke besluitvorming en fungeren als

     klankbord naar de gemeente.

• Aanspreekpunt voor bevolking voor het identificeren van structurele knelpunten

     en zonodig in samenwerking met de bevolking en overheidsinstanties

     coördineren, opstarten van mogelijke acties.  Incidentele, persoonlijke

     knelpunten zoals een defecte lantaarnpaal etc. dienen rechtstreeks bij de

     bevoegde instanties gemeld te worden.


Verkeer en wonen


Dorpsraad Heikant heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd in het

verbeteren van de woonomgeving te Heikant:


1. Prioriteit aan verkeersveiligheid

2. Sfeervolle woonomgeving met mogelijkheden tot ontspanning

3. Integrale pragmatische benadering bij de aanpak van knelpunten: d.w.z.

    zaken bekijken vanuit het totaal, niet alleen vanuit één aspect zoals verkeers-

    veiligheid

4. Enerzijds afweging van snelle korte termijn oplossingen versus

    structurele verbeteringen.


Vanuit bovenstaande opvatting zijn de verschillende straten, wijken in Heikant geïnventariseerd.


Deze inventarisatie heeft geleid tot een nieuw plan:


Dorpsplan 2014. Dit plan is ook reeds besproken met de wijkwethouder voor onze kern

de heer  A. Totté.Heeft u vragen of opmerkingen, dan kan u ons hier contacteren.


Website in beheer van Tom Maes